Doplnkové dôchodkové sporenie


Doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľný, tzv. tretí pilier dôchodkového systému, v ktorom sú finančné prostriedky účastníkov spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami .

Doplnkové dôchodkové sporenie má umožniť účastníkom získať:


doplnkový dôchodkový príjem v starobe a
• doplnkový dôchodkový príjem v prípade skončenia výkonu tzv. rizikových prác, do ktorých patria práce zaradené na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do 3. alebo 4. kategórie podľa osobitného predpisu a práce zamestnanca, ktorý vykonáva profesiu tanečníka bez ohľadu na štýl a techniku v divadlách a súboroch, alebo zamestnanca, ktorý je hudobný umelec vykonávajúci profesiu hráča na dychový nástroj.

Vstup do tretieho piliera:
• pre zamestnanca, ktorý vykonáva tzv. rizikové práce je vstup do III. piliera povinný a to do 30 dní od začatia výkonu týchto prác. Znamená to, že zamestnanec je povinný uzatvoriť účastnícku zmluvu a jeho zamestnávateľ je povinný uzatvoriť do 30 dní zamestnávateľskú zmluvu s DDS, ktorú si zamestnanec vyberie.
• pre ostatných zamestnancov a osoby staršie ako 18 rokov je vstup do III. piliera dobrovoľný . Ak sa zamestnanec, resp. iná osoba staršia ako 18 rokov rozhodne pre sporenie v III. pilieri, musí s vybranou DSS uzatvoriť účastnícku zmluvu. Zamestnávateľ takýchto osôb nie je povinný zamestnávateľskú zmluvu uzatvoriť.
V sporiacej fáze platia účastníci, prípadne zamestnávatelia za svojich zamestnancov – účastníkov, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré môžu účastníci investovať v jednom alebo viacerých príspevkových fondoch vybranej DDS. Prestup medzi jednotlivým fondmi v rámci jednej DDS pritom nie je spoplatnený.
• Za zamestnancov vykonávajúcich tzv. rizikové práce, ktorí majú uzatvorenú účastnícku zmluvu, platí príspevky zamestnávateľ, a to od prvého dňa výkonu danej práce. Zamestnanec počas obdobia vykonávania týchto prác príspevky môže, ale nemusí platiť.
• Ostatní zamestnanci si ako účastníci doplnkového dôchodkového sporenia platia príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie sami. Za týchto zamestnancov môže príspevky platiť aj ich zamestnávateľ, ak uzatvoril zamestnávateľskú zmluvu.
Vo výplatnej fáze sa po ukončení sporenia z doplnkového dôchodkového sporenia účastníkovi vyplácajú dávky . Aké dávky sa konkrétnemu účastníkovi budú vyplácať závisí aj od toho v akom období uzatvoril účastnícku zmluvu a či je jej súčasťou dávkový plán.
• Účastníkom, ktorí svoju zmluvu uzavreli od 1.1.2014 resp. podpísali dodatok k účastníckej zmluve, ktorým sa zrušil ich dávkový plán upravuje dávky, ktoré im môžu byť vyplatené zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení.
• Pre účastníkov, ktorí svoju zmluvu uzavreli do 31.12.2013 a súčasťou ich zmluvy je dávkový plán, sú dávky, ktoré im môžu byť na základe tejto zmluvy vyplácané, upravené v dávkovom pláne. Zmeny zákona ich dávky neovplyvňujú.

Doplnkové dôchodkové fondy


Každá DDS je povinná vytvoriť a spravovať jeden výplatný doplnkový dôchodkový fond a najmenej jeden príspevkový doplnkový dôchodkový fond.

Majetok výplatného doplnkového dôchodkového fondu môžu tvoriť len dlhopisové a peňažné investície a obchody určené na obmedzenie devízového rizika. Majetok príspevkového doplnkového dôchodkového fondu môžu tvoriť akciové, dlhopisové, peňažné a iné investície.

Pri rozhodovaní o výbere konkrétneho doplnkového dôchodkového fondu je vhodné porovnať investičnú stratégiu daného fondu s investičnými ambíciami konkrétneho účastníka. Zameranie a ciele investičnej stratégie doplnkového dôchodkového fondu sú uvedené v štatúte každého doplnkového dôchodkového fondu. Vo všeobecnosti možno povedať, že pri dlhšom období sporenia môže byť krátkodobá strata spôsobená investovaním do rizikovejších aktív, ako sú napríklad rôzne druhy akcií, v budúcnosti vyvážená podstatne vyšším výnosom. Naopak, pri kratšom období sporenia je vhodné zvažovať konzervatívnejšie investície do nástrojov ako dlhopisy prípadne nástroje peňažného trhu, ktoré sú síce typickejšie spojené s nižším výnosom, no tento fakt je kompenzovaný podstatne nižším rizikom straty.

Účastníci majú pre uľahčenie svojho rozhodovania k dispozícii kľúčové informácie doplnkového dôchodkového fondu, ktoré poskytujú záujemcovi o doplnkové dôchodkové sporenie alebo účastníkovi prehľadné základné informácie o príslušnom doplnkovom dôchodkovom fonde, ktoré sú nevyhnutné na to, aby záujemca alebo účastník mohol správne pochopiť povahu a riziká ponúkaného doplnkového dôchodkového fondu a na základe týchto informácií potom prijať rozhodnutie o sporení.

Kľúčové informácie poskytujú DDS v listinnej forme na svojich pobočkách, ale aj v elektronickej podobe na svojich internetových stránkach.