II. pilier - starobné dôchodkové sporenie

Starobné dôchodkové sporenie, nazývané aj 2. dôchodkový pilier alebo kapitalizačný pilier, bolo zavedené na Slovensku od 1.1.2005, s cieľom umožniť ľuďom financovanie starobného dôchodku sporením z časti povinných odvodov, popri dôchodkovom poistení v 1. pilieri a ďalších, súkromných formách zabezpečenia v dôchodku.
Okrem finančného zabezpečenia sporiteľa chráni 2. pilier aj pozostalých v prípade smrti sporiteľa počas doby sporenia.

Starobné dôchodkové sporenie predstavuje kapitalizačný , tzv. II. pilier dôchodkového systému, ktorý je príspevkovo definovaný.


To znamená, že výška dôchodkovej dávky bude závisieť od zaplatených príspevkov do II. piliera a ich zhodnotenia. Finančné prostriedky sporiteľov spravujú dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS).
Starobné dôchodkové sporenie má spolu s dôchodkovým poistením (I. pilierom) zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe a pozostalým v prípade jeho úmrtia.
Aj keď je vstup do druhého piliera pre osoby mladšie ako 35 rokov dobrovoľný , po vstupe do tohto piliera sa starobné dôchodkové sporenie stáva povinné a spolu s prvým pilierom tvorí základný systém dôchodkového zabezpečenia . Ak vstúpite do II. piliera, povinné odvody na dôchodkové poistenie v celkovej výške 18 % sa rozdelia na dve časti tak, ako sa uvádza v časti Príspevky na starobné dôchodkové sporenie.
Sporiteľ, ktorý sa rozhodne pre sporenie v II. pilieri tak bude poberať dôchodok z dvoch zdrojov . Prvým bude primerane krátený dôchodok z I. piliera , ktorý vypláca Sociálna poisťovňa a druhým bude dôchodok z II. piliera , ktorého výška bude závisieť od zaplatených príspevkov ako aj ich zhodnotenia a od zvoleného spôsobu poberania dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia.

Starobné dôchodkové sporenie pozostáva z dvoch základných fáz:
sporiacej fázy - v ktorej sa časť povinných odvodov sporiteľa odvádza na jeho osobný dôchodkový účet spravovaný vybranou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. V tejto fáze starobného dôchodkového sporenia si okrem DSS môže sporiteľ slobodne vyberať aj dôchodkové fondy, v ktorých chce svoje príspevky zhodnocovať. Sporiteľ má v tejto fáze možnosť odvádzať si aj dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie.
výplatnej fázy - v tejto fáze sa sporiteľovi zo zhodnotených príspevkov vypláca starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pozostalým sa môže vyplácať pozostalostný dôchodok. Podľa zvolenej formy výplaty dôchodku z II. piliera, poberateľovi jeho dôchodok vypláca ním vybraná poisťovňa (doživotný a dočasný dôchodok) alebo DSS (programový výber).

Vstup do II. piliera


Osoby, ktoré boli aspoň raz dôchodkovo poistené (I. pilier), sa môžu rozhodnúť pre vstup do II. piliera do dovŕšenia veku 35 rokov. Po vstupe do II. piliera už z neho nie je možné vystúpiť.
Sociálna poisťovňa je povinná do 180 dní od vzniku prvej účasti na dôchodkovom poistení, vzniknutej po 31. decembri 2012, písomne informovať dotknutú osobu (tzv. „prvopoistenca“) o jej práve na uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.

Príspevky na starobné dôchodkové sporenie


Príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa delia na povinné a dobrovoľné. Výber povinných príspevkov je centralizovaný a realizuje sa prostredníctvom verejnoprávnej inštitúcie - Sociálnej poisťovne, ktorá je povinná postúpiť ich sporiteľovej DSS, ktorá ich v podobe dôchodkových jednotiek pripíše na osobné dôchodkové účty sporiteľov v dôchodkových fondoch. Od roku 2017 sa sadzba povinných príspevkov každoročne zvyšuje o 0,25 %, t.j. v roku 2017 dosahuje 4,25 % z vymeriavacieho základu, v roku 2018 4,50 % atď. až do roku 2024 kedy dosiahne úroveň 6 % z vymeriavacieho základu, ktorá sa bude uplatňovať vo všetkých nasledujúcich rokoch. Výška odvodov do I. piliera sa bude v danom období adekvátne znižovať tak, aby suma odvodov do I. a II. piliera dosahovala v súčte vždy 18 %.

Sporitelia majú v II. pilieri možnosť platiť si aj dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie. Ich výška nie je obmedzená. Daňovo zvýhodnené sú len do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane) a len do konca roka 2016.
Suma dobrovoľných príspevkov, ktoré sú daňovo zvýhodnené, nesmie presiahnuť výšku 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane. Uvedené daňové zvýhodnenie má sporiteľ možnosť posledný krát uplatniť za rok 2016.

Ako funguje 2. pilier?


Sporiteľ sporí peniaze z povinných dôchodkových odvodov podľa predpisov o sociálnom zabezpečení a zákona o starobnom dôchodkovom sporení na základe zmluvy s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Sporenie je automatické, sporiteľ alebo jeho zamestnávateľ normálne odvádza zákonné odvody do Sociálnej poisťovne, ktorá potom posiela príslušnú časť dôchodkových odvodov do konkrétnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti na účet sporiteľa.

Peniaze sú investované formou nákupu podielových jednotiek v dôchodkových fondoch. Dôchodková správcovská spoločnosť (DSS) manažuje dôchodkový fond tak, aby dosiahla čo najlepší výsledok pre sporiteľov pri zachovaní všetkých pravidiel a s ohľadom na bezpečnosť investície.

Po splnení podmienok, najmä dosiahnutia dôchodkového veku, požiada sporiteľ DSS-ku o výplatu dôchodku. Okrem toho má automaticky nárok aj na dôchodok z 1. piliera.

Nad všetkým bdie depozitár, čo je banka s osobitnou licenciou, nezávislá od dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Depozitár kontroluje a schvaľuje každú transakciu. Povolenia na činnosť DSS a depozitára udeľuje a dozor vykonáva Národná banka Slovenska.

Dôchodkové fondy


Dôchodkové správcovské spoločnosti povinne spravujú jeden dlhopisový garantovaný dôchodkový fond (peňažné a dlhopisové investície) a jeden akciový negarantovaný dôchodkový fond (investičné stratégie spojené s investovaním do širokej škály nástrojov vrátane akcií).
Doterajšie zmiešané a indexové dôchodkové fondy môžu dôchodkové správcovské spoločnosti podľa vlastného uváženia ponechať alebo ich zlúčiť s inými nimi spravovanými dôchodkovými fondmi. Ďalej môžu vytvárať nové dôchodkové fondy so špecifickými investičnými stratégiami.
Pri rozhodovaní o voľbe konkrétnych dôchodkových fondov by sporiteľ mal brať do úvahy, že starobné dôchodkové sporenie je spojené s dlhodobým sporením a dlhodobým investovaním, čomu by mal prispôsobiť aj svoju vlastnú investičnú stratégiu. Vzhľadom na pomerne dlhé obdobie sporenia u mladších sporiteľov môže byť krátkodobá strata spôsobená investovaním do rizikovejších aktív, ako sú napríklad rôzne druhy akcií, v budúcnosti vyvážená podstatne vyšším výnosom. Naopak, pre starších sporiteľov je vhodné zvažovať konzervatívnejšie investície do nástrojov ako dlhopisy prípadne nástroje peňažného trhu, ktoré sú síce typickejšie spojené s nižším výnosom, no tento fakt je kompenzovaný podstatne nižším rizikom straty, ktoré by v období tesne pred dôchodkom mohlo mať negatívny vplyv na výšku dôchodku sporiteľa.
Ak chce sporiteľ nastaviť svoju investičnú stratégiu čo najefektívnejšie, je vhodné, aby si zvážil investičné stratégie jednotlivých dôchodkových fondov, ktoré nájde v ich štatúte. Štatút dôchodkového fondu poskytuje informácie o zameraní a cieľoch investičnej stratégie dôchodkovej správcovskej spoločnosti s majetkom v konkrétnom dôchodkovom fonde. Okrem iného sa tam nachádzajú aj informácie o tom, aké cenné papiere a nástroje peňažného trhu a na akých regulovaných trhoch sa budú obstarávať zo zhromaždených peňažných prostriedkov, ako aj prípadné odvetvové alebo teritoriálne členenie investícií, pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika.

Riziká 2. dôchodkového piliera


Každé investovanie je spojené s rizikom. Aké riziká podstupujeme v 2. pilieri?POLITICKÉ RIZIKO

O našich úsporách v 2. pilieri rozhodujú hlúpi a nezodpovední politici. Systém začal fungovať v roku 2005 a už bol veľakrát menený. Znevýhodňovaním sporenia vláda pláta diery a zmierňuje schodky v štátnom rozpočte. Príklady z minulosti nám napovedajú, že politické riziko je väčšie ako investičné, napr. Viktor Orbán v Maďarsku zrušil a znárodnil 2. pilier.DEMOGRAFICKÉ RIZIKO


Starnutie obyvateľstva je nezvratný jav, ktorý sa na prvý pohľad skôr týka priebežného 1. piliera, lenže obidva piliere spolu úzko súvisia. Keď budú vlády čoraz častejšie oslabovať 2. pilier kvôli vyrovnávaniu schodku v Sociálnej poisťovni, sporitelia si nasporia menej.


INVESTIČNÉ RIZIKO


Dôchodkové fondy sú špeciálnym prípadom podielových fondov, kde sa využívajú investičné nástroje. Akcie a dlhopisy sú vždy spojené s rizikom. DSS-ky vykonávajú v dôchodkových fondoch profesionálnu správu a snažia sa čo najlepšie zhodnotiť investované peniaze. Sporenie bude mať význam vtedy, keď priemerný výnos z dôchodkových fondov bude dosahovať najmenej výšku inflácie.
Nad bezpečnosťou peňazí sporiteľov bdie 5-stupňový dohľad a kontrola:

o Národná banka Slovenska (NBS) v mene štátu
o Depozitár – nezávislá banka s osobitnou licenciou
o Nezávislý audítor, schválený NBS
o Vnútorná kontrola DSS
o Sám sporiteľ – môže si každý deň overiť všetky informácie na internete