I. pilier – dôchodkové poistenie

Systém dôchodkového poistenia, tzv. I. pilier, je priebežne financovaný a dávkovo definovaný systém. Jeho podstatou je úzka previazanosť na ekonomickú aktivitu občanov a ich príjem.
Prejavom výrazného prvku zásluhovosti v tomto systéme je prepojenosť výšky platieb do systému s výškou poskytovaných dávok. Nároky poistenca voči poistnému systému sa odvíjajú od zaplateného poistného, ktoré je hlavným zdrojom financovania systému dôchodkového poistenia.

Dôchodkové poistenie tvoria dva samostatné osobitne financované podsystémy, ktoré spravuje Sociálna poisťovňa:
starobné poistenie ako poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia,
invalidné poistenie ako poistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípad úmrtia.

Dôchodkové poistenie je povinné zákonné poistenie a účasť na tomto poistení vzniká oprávneným osobám priamo zo zákona. Zákon o sociálnom poistení však umožňuje aj dobrovoľné dôchodkové poistenie.

 

Definícia / účel dávky

Z dôvodu akej sociálnej udalosti sa dôchodok poskytuje.

Starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za podmienok ustanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov poskytuje zo starobného poistenia. Účelom starobného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe.

Podmienky nároku


Podmienky, ktoré musí poistenec spĺňať, aby vznikol nárok na dôchodok.
Nárok na starobný dôchodok má poistenec, ktorý
• získal najmenej 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia a
• dovŕšil dôchodkový vek.

Ak však poistenec dôchodkový vek dosiahol v období od ybY1. januára 2004 do 31. decembra 2007, na vznik nároku na starobný dôchodok stačí, ak získal aspoň 10 rokov obdobia dôchodkového poistenia.
Ak poistenec dovŕšil dôchodkový vek pred 1. januárom 2004 podľa právnych predpisov účinných pred 1. januárom 2004 a do tohto dátumu nezískal potrebnú dobu zamestnania, pozri nižšie.

Vylúčenie nároku na starobný dôchodok
Nárok na starobný dôchodok nevznikne, aj keď poistenec dosiahol dôchodkový vek a získal 10 rokov obdobia dôchodkového poistenia, ak ide o poistenca, ktorý:
• síce pred 1. januárom 2004 dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok alebo pomerný starobný dôchodok, ale dovtedy nesplnil podmienky nároku na tento dôchodok (nezískal potrebnú dobu zamestnania alebo nemal trvalý pobyt na území Slovenskej republiky), ak nejde o nižšie uvedené situácie,
• poberal predčasný starobný dôchodok (predčasný starobný dôchodok sa po dovŕšení dôchodkového veku považuje za starobný dôchodok).

Nárok na starobný dôchodok, ak neboli splnené podmienky nároku pred 1. januárom 2004
1. Nesplnenie podmienky potrebnej doby zamestnania

Ak poistenec
dovŕšil pred 1. januárom 2004 vek potrebný na nárok na starobný dôchodok a
• podmienku potrebnej doby zamestnania splní s pripočítaním obdobia dôchodkového poistenia získaného po 31. decembri 2003 vo veku mladšom ako 62 rokov, vznikne mu nárok na starobný dôchodok alebo pomerný starobný dôchodok podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2003. Suma dôchodku sa v takomto prípade taktiež určí podľa právnych predpisov účinných do 31. decembra 2003.

Ak poistenec
dovŕšil pred 1. januárom 2004 vek potrebný na nárok na starobný dôchodok a podmienku potrebnej doby zamestnania nesplnil do 31. decembra 2007, vznikne mu nárok na starobný dôchodok podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ak
• získal aspoň 10 rokov obdobia dôchodkového poistenia a
• dovŕšil najmenej vek 62 rokov. Nárok na tento starobný dôchodok však môže vzniknúť najskôr 1. januára 2005. Suma starobného dôchodku sa určí podľa zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2. Nesplnenie podmienky trvalého pobytu na území Slovenskej republiky
Ak poistencovi pred 1. januárom 2004 nevznikol nárok na dôchodok z dôvodu nesplnenia podmienky trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, vznikne mu nárok na dôchodok 1. januára 2005. Suma dôchodku sa určí podľa právnych predpisov, podľa ktorých boli splnené ostatné podmienky nároku na dôchodok.

Výpočet dôchodku


Vzorec na výpočet dôchodku:
SD = POMB x ODP x ADH
SD – priznaná mesačná suma starobného dôchodku;
POMB – priemerný osobný mzdový bod;
ODP – obdobie dôchodkového poistenia získané ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok;
ADH – aktuálna dôchodková hodnota, ktorá sa každoročne upravuje v závislosti od medziročného rastu priemernej mzdy za tretí štvrťrok predchádzajúceho roka

Priemerný osobný mzdový bod

Priemerný osobný mzdový bod sa určí ako podiel súčtu osobných mzdových bodov vypočítaných za jednotlivé kalendárne roky rozhodujúceho obdobia a obdobia dôchodkového poisteniav rozhodujúcom období. Priemerný osobný mzdový bod sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.
Osobný mzdový bod sa vypočíta ako podiel osobného vymeriavacieho základu dosiahnutého poistencom v príslušnom kalendárnom roku a všeobecného vymeriavacieho základu za daný rok.
Na určenie osobného mzdového bodu za posledný rok obdobia dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok sa použije všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje osobný mzdový bod.
Všeobecný vymeriavací základ je 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za príslušný kalendárny rok.

Obdobie dôchodkového poistenia


Obdobím dôchodkového poistenia je:
• obdobie povinného dôchodkového poistenia,
• obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia,
• obdobie výkonu služby policajta, profesionálneho vojaka a vojaka prípravnej služby, ak toto obdobie policajt, profesionálny vojak a vojak prípravnej služby nezískali v rozsahu zakladajúcom nárok na výsluhový dôchodok a nebol im priznaný invalidný výsluhový dôchodok, invalidný dôchodok alebo čiastočný invalidný dôchodok (§ 40 až 45 a § 101 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov),
• obdobie poberania invalidného dôchodku po 31. decembri 2007 do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku, ak invalidný dôchodok priznala a vypláca Sociálna poisťovňa,
• obdobie, za ktoré bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie t. j. obdobie, kedy mala fyzická osoba prerušené poistenie, kedy bola zaradená do evidencie nezamestnaných občanov alebo sa sústavne pripravovala na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku ( § 142 ods. 3 zákona o sociálnom poistení),
• obdobie, ktoré bolo získané pred 1. januárom 2004 ako doba zamestnania a náhradná doba.

Obdobím dôchodkového poistenia zamestnanca s nepravidelným príjmom nie je obdobie, v ktorom bol povinne dôchodkovo poistený a nemal vymeriavací základ na platenie poistného na dôchodkové poistenie. (§ 4 ods. 2 zákona o sociálnom poistení)
Na účely nároku na dôchodok sa vyššie uvedené obdobia hodnotia zásadne len vtedy, ak za ne bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie.

Dôchodková hodnotaDôchodková hodnota vyjadruje peňažnú hodnotu jedného osobného mzdového bodu.
Dôchodková hodnota platná k 31. decembru kalendárneho roka sa upravuje od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka indexom, ktorý sa určí ako podiel priemernej mzdy zistenej za tretí štvrťrok predchádzajúceho kalendárneho roka a priemernej mzdy zistenej za tretí štvrťrok kalendárneho roka dva roky predchádzajúceho kalendárnemu roku, od ktorého sa dôchodková hodnota upravuje. Takto určená suma dôchodkovej hodnoty platí vždy od 1. januára do 31. decembra kalendárneho roka.
Aktuálna dôchodková hodnota, ktorá sa použije na výpočet dôchodkovej dávky, je dôchodková hodnota, ktorá platí v čase vzniku nároku na výplatu dôchodkovej dávky.
Za rok 2018 je 11,9379 eur