Špeciálne pre podnikateľov

Poisťovací makléri v EL Agency Vám pomôžu nájsť optimálne poistné riešenie pre Vaše riziká spojené s Vašou firmu a pomôžu Vám nájsť vhodne poistenie.
Spolupracujeme nielen so všetkými domácimi, ale aj so zahraničnými poisťovňami a preto vieme nájsť najlepšiu cenu pri dodržaní kvality poistenia.
Po uzatvorení poistenia preberáme trvalú starostlivosť o jeho udržiavanie a podieľame sa aj na riešení poistných udalostí.

Finančné poistenie

Hospodárenie firiem ohrozuje celý rad nepríjemných situácií, ktorých dôsledkom nie je priama materiálna škoda, ale určitá finančná strata, prípadne nutnosť vynaložiť mimoriadne a neplánované finančné náklady.
Postupom času poisťovne vytvorili pre mnoho takýchto rizík špecializované produkty, ktoré sa zvyčajne súhrnne nazývajú „poistenie finančných rizík“.

 

Poistenie majetku a poistenie výstavby

Základom poistenia každej firmy je poistenie firemného majetku. Ochrana firemných aktív patrí dokonca medzi povinnosti každého manažéra, ktorý vykonáva svoju funkciu „s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov“. Skúsení poisťovací makléri v EL Agency nastavia poistenie vašej firmy tak, aby spoľahlivo zabezpečilo náhradu finančných strát v prípade poškodenia alebo zničenia majetku firmy.
V priebehu stavby firemných budov alebo montáže technického zariadenia vzniká celý rad osobitných rizík spojených s poveternostnými vplyvmi a možnými haváriami. Z tohto dôvodu bolo vytvorené komplexné poistenie stavebno-montážnych rizík (CAR/EAR). Len také špeciálne poistenie dokáže komplexne riešiť možné škody spojené s výstavbou a preto ho využívajú najmä stavebné firmy alebo developeri.
Bežné majetkové poistenie nechráni správne firemný majetok v priebehu rekonštrukcií alebo väčších opráv. Preto je dôležité, aby ste zmenu rizík vo firme včas oznámili svojmu maklérovi v EL Agency, keďže túto poistku je potrebné prispôsobiť novej situácii. .

 
 

Poľnohospodárske poistenie

Kvôli značnej odlišnosti od iných oblastí podnikania vznikol pre riziká spojené s rastlinnou a živočíšnou poľnohospodárskou výrobou špecifický odbor poistenia. Je to pomerne zvláštny zložitý odbor poistenia s veľkým množstvom škôd a venuje sa mu len malý počet poisťovní.
Pre podnikateľov v poľnohospodárstve predstavuje správne uzatvorené poistenie plodín alebo zvierat určitú istotu v náročnom trhovom prostredí.
Dôležitosť poľnohospodárskeho poistenia uznáva aj štát, ktorý poskytuje výrazné dotácie na poistenie hospodárskych zvierat a poistenie plodín.

 

Poistenie právnej ochrany

Podnikateľské prostredie je čoraz zložitejšie, zákony sa veľmi často menia a najmä pre menšie firmy môže byť obrana ich oprávnených záujmov v právnych sporoch nákladnou záležitosťou. Náklady na vedenie sporov môžu v zložitejších prípadoch dosiahnuť aj tisícky EUR a množstvo firiem preto veľmi zvažuje, či si vôbec môžu dovoliť hájiť svoje práva.
Spoľahlivým riešením môže byť v takejto situácii poistenie právnej ochrany, ktoré poistenému podnikateľovi alebo firme zabezpečí úhradu nákladov na právnu pomoc (t.j. porada, zastupovanie pri súdnom konaní atď.). Poistenie sa vzťahuje na spory so zákazníkmi, pracovnoprávne spory so zamestnancami, ale aj na niektoré spory so správnymi orgánmi a inými obchodnými partnermi (napr. poisťovňami).

 

Poistenie príjmov

Na poistenie firemného majetku, chrániace aktíva firmy, neoddeliteľne nadväzuje poistenie príjmov, ktoré nahradia Vašej firme straty spojené s výpadkom výroby alebo služieb.
Poistenie prevádzkových strát spojených s obmedzením alebo prerušením prevádzky je 1 z 3 základných druhov firemného poistenia, toho najviac podceňovaného na Slovensku. Hoci v prípade väčšej škody zvyčajne rozhoduje o prežití firmy, má ho uzavreté iba 11 % firiem.
Zaraďte svoju firmu medzi tie prezieravé a poraďte sa s poisťovacími maklérmi EL Agency o možnostiach poistenia príjmov pre Vaše podnikanie. Budete prekvapení možnosťami ochrany a priaznivou cenou tohoto poistenia.

 

Poistenie zamestnancov

Rôzne druhy poistenia možno s výhodou využiť ako benefity pre zamestnancov Vašej firmy.
Skupinové poistenie rizikového typu možno zase pre zamestnancov dohodnúť s veľkou zľavou vďaka úspore administratívy poisťovne oproti individuálne uzatváranému poisteniu.

 

Poistenie zodpovednosti

Každá firma zo zákona zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí svojmu okoliu pri prevádzkovej činnosti. Z tejto zodpovednosti môžu aj Vašej firme vzniknúť veľmi vysoké náklady na úhradu vzniknutých škôd. Aj preto je poistenie zodpovednosti za škodu popri poistení majetku a príjmov tretím základným druhom poistenia každej firmy.
Vzhľadom na to, že existuje celý rad špecifických druhov zodpovednosti za škodu upravený v rôznych právnych predpisoch, poisťovne pripravili aj špeciálne druhy poistenia zodpovednosti za škodu. Pre mnohé oblasti podnikania je poistenie zodpovednosti dokonca povinné a zvyčajne sa označuje ako tzv. profesijná zodpovednosť.