Základné informácie o spracovaní osobných údajov

 

Správca údajov: EL Agency s.r.o., IČO 47 449 012, sídlo: Hlavná 108/191, 900 23 Viničné (ďalej len “my”)WEB: www.elagency.sk

Tento dokument predstavuje základné informácie o spracovaní osobných údajov, ktoré vykonávame v rámci sprostredkovania finančných služieb.

Aké sú dôvody spracovania osobných údajov?


Hlavným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je ponuka, zmena, plnenie alebo ukončenie finančnej služby vrátene súvisiacich činností ako je šetrenie škodových udalostí alebo pomoc pri uplatnení práv. Spracovanie tiež vychádza z právnych predpisov, najmä zákonov týkajúcich sa distribúcie finančných služieb (poistenie, spotrebiteľské úvery, investičné produkty) a identifikácie klientov pre potreby boja proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu. Spracovanie vykonávame priamo za účelom ochrany našich alebo vašich práv a záujmov, prípadne záujmov tretích osôb. Ide najmä o všetky prevádzkové funkcie našej spoločnosti, obhajobu a vymáhanie práv, zlepšovanie našich služieb, prevenciu podvodov alebo protiprávne činnosti ale i priamy marketing. Pokiaľ nemáme ku spracovaniu iný právny základ (viď. vyššie), vykonávame ho s vaším informovaným a slobodným súhlasom, ktorý je možné vždy odvolať.

Aké údaje a akým spôsobom spracovávame?


Spracovávame najmä údaje, ktoré potrebujeme k ponuke a poskytovaniu našich služieb, plneniu záväzkov zo zmluvy, dodržaniu právnych povinností a ochrane vašich alebo našich záujmov. Bude sa teda zjednodušene povedané jednať o všetky údaje, ktoré sú uvedené v zázname z jednaní, zmluvách, hláseniach škodových udalostí alebo iných podobných formulároch, prípadne údaje, ktoré sme si odovzdali inak. Pre nastavenie niektorých služieb a produktov je nevyhnutné vaše údaje vyhodnocovať (vrátene automatizovaných postupov). Príkladom hodnotenia vašich údajov je posúdenie rizikovosti pre zjednanie životného poistenia na základe informácií o vašom zdravotnom stave. Niekedy budeme vaše údaje spájať s ďalšími informáciami (či už od vás nebo z iných zdrojov) alebo vytvárať údaje nové, ktoré z daných informácií vyplývajú alebo s nimi súvisia. To je dôležité hlavne na určenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy vrátane šetrenia škodových udalostí, ochrany našich či vašich záujmov a práv alebo dodržiavania našich zákonných povinností (napr. povinnosť odbornej starostlivosti, prevencia a odhaľovanie podvodov, zlepšovanie a vývoj produktov, služieb a obchodné činnosti).

Odkiaľ údaje získavame?


Osobné údaje získavame spravidla priamo od Vás, ale tiež z vlastnej činnosti alebo od poskytovateľov služieb, ktoré sprostredkovávame (najmä. informácie a návrhy úprav týkajúcich sa služieb alebo produktov, ktoré ste zakúpili alebo zjednali), z verejne dostupných registrov, zoznamov, evidencií alebo webových stránok (napr. insolventný register, obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností a pod.), prípadne od iných osôb, pokiaľ je to nevyhnutné pre plnenie záväzkov zo zmluvy, ak tak stanovia právne predpisy alebo ak k tomu dáte súhlas.

Komu môžeme údaje odovzdať?


Osobné údaje odovzdávame poskytovateľom služieb, ktoré vám sprostredkovávame tak, aby s vami mohli uzavrieť zmluvy (najmä poisťovne a banky). Osobné údaje môžu ďalej spracovávať naši zmluvní spracovatelia alebo spoloční správcovia, ktorí sa podieľajú na zaistení našich služieb. Jedná sa najmä o spoločnosti EL Agency s.r.o. a skupiny Marsh & McLennan Companies, Inc., poskytovateľa IT technológií slúžiacich ku spracovaniu osobných dát (aplikácie pre správu e-mailových správ, CRM systémy a pod.), dodávateľov služieb nevyhnutných pre riadenie spoločnosti (administratíva, správa účtov a platieb, vymáhanie dlhov, komunikácia a pod.), poskytovateľov špecializovaných služieb (právne, konzultantské, finančné, HR a pod.) alebo obchodných zástupcov a sprostredkovateľov.

Kedy môžeme odovzdať údaje do zahraničia?


Vaše osobné údaje môžu byť odovzdávané ku spracovaniu v rámci EU, Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), napr. spoločnostiam skupiny Marsh & McLennan Companies, Inc., poskytovateľom IT technológií a ďalším spracovateľom alebo správcom. V súlade s právnymi predpismi, alebo ak s tým súhlasíte, môžeme osobné údaje odovzdávať i do krajín mimo EU/EHP. To sa bude týkať najmä prípadov, kedy vo vzťahu figuruje nejaký zahraniční prvok (poistenie rizika v zahraničí, škodová udalosť, ktorá nastala v zahraničí a pod.). V takejto situácii je k plneniu našich zmluvných záväzkov a ochrane našich a vašich práv nutné získať alebo odovzdať údaje do zahraničia. V ostatných prípadoch bude odovzdanie nevyhnutné pre plnenie našich vzájomných záväzkov alebo určení, výkon a obhajobu práv.

Ako dlho máme údaje u seba?


Najčastejšie sa osobné údaje spracovávajú po dobu trvania a plnenia zmluvných alebo i mimozmluvných záväzkov (pre zjednodušenie ďalej len zmluva). Po skončení zmluvy sa osobné údaje ďalej spracovávajú z dôvodu ochrany našich alebo vašich práv a záujmov (prípadne záujmov tretích osôb). Táto doba je spravidla určená podľa obecných premlčacích dôb stanovených zákonom (občiansky zákonník) alebo zmluvou. Právne predpisy nám rovnako ukladajú uchovávať niektoré typy dokumentov týkajúcich sa našej činnosti po zákonom stanovenú dobu. V tomto prípade sa teda vždy riadime platnou právnou úpravou, ktorú možno dohľadať v zbierke zákonov.

Aké sú vaše práva?


Vo vzťahu ku spracovaniu vašich osobných údajov nás môžete požiadať o informácie o spracovaní, o opravu nepresných údajov alebo výmaz údajov, máte právo na obmedzenie spracovania, právo na uplatnenie námietky proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu, vrátane priameho marketingu, alebo proti automatizovanému rozhodovaniu (vrátane profilovania), právo na prístup k údajom (kópii) a prenositeľnosť a právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov.