POZOR Hypotéka - legislatívne zmeny platné od 25.2. 2017

Od marca 2017 sa spristnuje poskytovanie hypotekárných úverov.

Zmeny platné od 25.2. 2017

V súvislosti s legislatívou, časť ktorej vstúpila do platnosti už začiatkom tohto roka, budú uplatňované od marca 2017 ďalšie zmeny týkajúce sa najmä posúdenia schopnosti splácať hypotéku.
Zmeny sa budú sa týkať nových žiadostí zadaných do systému banky od 25.2.2017 vrátane.

Príjem zo závislej činnosti – 6 mesačné obdobie

Príjem zo zamestnania (závislej činnosti) žiadateľov o hypotéku sa bude sledovať a uvádzať za obdobie až 6 - tich po sebe nasledujúcich mesiacov, pričom za priemerný mesačný čistý príjem sa bude považovať aritmetický priemer príjmov za uvedené obdobie. Príjem sa bude overovať ako doteraz cez Sociálnu poisťovňu. POZOR:
Minimálna doba trvania zamestnania sa nemenila, t.j. zostáva bez zmeny. Ak bude niekto pracovať 4 mesiace, vyplní príjem za 4 mesiace a za 2 mesiace uvedie „0“, ale priemerovať sa mesačný čistý príjem bude za 6 mesiacov.

Príjem z podnikania (SZČO/ s.r.o.) – ďalšie povinné doklady
Okrem štandardných dokladov, t.j. daňové priznanie k dani z príjmov bude banka v zmysle legislatívy k posúdeniu žiadosti požadovať predloženie ďalšieho dokladu preukazujúceho príjem/obrat za obdobie, ktoré nie je pokryté daňovým priznaním – t.j. od ukončenia zdaňovacieho obdobia do dátumu podania žiadosti o hypotéku.

Vyživovaná osoba a náklady na vyživované osoby
Pri posudzovaní schopnosti splácať úver budú zohľadňované aj náklady na vyživované osoby. Ide o vyživovaciu povinnosť na osobu/y (okrem výživného detí), na ktoré má žiadateľ/dlžník, resp. účastníci úverového vzťahu povinnosť platiť výživné na základe platného rozsudku.
Tieto náklady na výživné budú vstupovať do výpočtu životného minima. Môže sa jednať napr. o vyživovaciu povinnosť detí k rodičom, príspevok na výživu rozvedeného manžela, výživné medzi ostatnými príbuznými a pod.
V prípade, ak klient má takúto vyživovaciu povinnosť, je potrebné vyžiadať od klienta potvrdenie - právoplatný rozsudok, kde je uvedená aj výška výživného na príslušnú osobu/y.